Aktiviteter

Abelkonkurransen

Sammen med Abelprisen arrangerer foreningen Niels Henrik Abels matematikkonkurranse for elever på videregående skole hvert år. De beste deltakerne inviteres til å delta på internasjonale konkurranser.

Vi vil samtidig nevne konkurransen UngeAbel for ungdomsskoleelever, selv om NMF ikke er involvert i å arrangere den.

Abelsymposiet

Norsk matematisk forening arrangerer det årlige Abelsymposiet med finansiering fra Abelprisen.

Abelstipend

Styret for Niels Henrik Abels minnefond har gitt Norsk matematisk forening i oppgave å forestå utdeling av årlige Abelstipend til studenter som er opptatt i masterprogram i matematiske fag ved norske læresteder. Abelstipendene har som formål å stimulere lovende studenter til videre studier og forskning i matematiske fag. Abelstipendet finansieres av Abelfondet og seismikkselskapet Petroleum Geo-Services (PGS). Neste søknadsfrist er 15. april 2020. Det kan da søkes om midler for studieåret 2020/2021. Søknad sendes til .

Informasjon og retningslinjer for søknader

 • Abelstipend kan tildeles studenter som er opptatt i masterprogram i matematiske fag ved norske læresteder. Abelstipendene har som formål å stimulere lovende studenter til videre studier og forskning i matematiske fag.
 • Et Abelstipend er et personlig stipend som skal dekke utgifter i forbindelse med opphold ved et utenlandsk lærested. Det gis til mastergradsstudenter ved norske læresteder som har fullført utdanning på bachelor-nivå eller tilsvarende. Som faglig minstekrav for tildeling av Abelstipend kreves normalt 80 studiepoeng i matematiske fag.
 • Norsk matematisk forening krever ikke reiseregning eller annen rapportering fra mottaker av Abelstipend. Norsk matematisk forening er ansvarlig for rapportering om stipendtildelingene til skatteetaten. Mottaker av Abelstipend er selv ansvarlig for at tildelt beløp anvendes som forutsatt og for nødvendig rapportering til skatteetaten.
 • Norsk matematisk forening fastsetter hvert år et månedlig maksimalbeløp det kan søkes om. Det kan gis støtte for inntil fire måneders utenlandsopphold. Norsk matematisk forening kan vedta å innvilge hele eller en del av det beløpet det er søkt om i en søknad om Abelstipend.
 • Utlysning av Abelstipend skjer normalt en gang pr. år. Norsk matematisk forening er ansvarlig for utlysning og fatter beslutning om tildeling av stipend.
 • En søknad om Abelstipend skal inneholde:
  • Faglig mål for studieoppholdet
  • Navn på utenlandsk lærested der studieoppholdet planlegges gjennomført, fortrinnsvis med bekreftelse fra faglig kontaktperson og/eller dokumentasjon på at studieopphold er innvilget
  • Kandidatens karakterutskrift
  • Anbefaling fra veileder.
 • Hovedkriteriet for tildeling er faglig kvalitet.