Vedtekter

Lover for Norsk matematisk forening vedtatt på generalforsamlingen 23. mars 2006

  1. Norsk matematisk forening (engelsk: Norwegian Mathematical Society) skal virke til beste for forskning og undervisning i matematiske fag i Norge. Den skal fremme faglig utvikling av og samarbeid mellom de matematikkfaglige miljøene i landet, styrke fagets posisjon i skoleverket og allmennheten, og samarbeide med tilsvarende foreninger i andre land.
  2. Medlemskap i foreningen kan tegnes både av personer og institusjoner eller bedrifter. Personer kan enten tegne livsvarig medlemskap eller medlemskap for ett år av gangen. Institusjoner og bedrifter kan tegne medlemskap for ett år av gangen.
  3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Saker av stor viktighet for foreningens virksomhet skal behandles på en generalforsamling. Innkallelse med saksliste sendes ut minst åtte dager i forveien. Personlige medlemmer og inntil to representanter pr. medlemsinstitusjon eller -bedrift har møte- og stemmerett ved generalforsamlingen. Det kan ikke fattes vedtak i andre saker enn dem som er oppført på sakslisten. Sakene avgjøres med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Medlemmer som er forhindret fra å møte, kan avgi stemme skriftlig, eller ved fullmakt til et medlem som møter. Forsamlingen er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er til stede, skriftlige stemmer og fullmakter medregnes i dette tallet. Generalforsamlingen velger selv sin ordstyrer og en referent. Hvis det må innkalles ny generalforsamling på grunn av for lite oppmøte, er den nye forsamlingen beslutningsdyktig uansett antall oppmøtte.
  4. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år, på et tidspunkt og sted fastsatt av styret. Generalforsamlingen skal normalt finne sted i tilknytning til et faglig møte eller et annet arrangement av faglig karakter. Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: Årsmelding, revidert regnskap, fastsettelse av medlemskontingent, valg av styre, suppleanter og revisor. Andre saker tas opp når styret eller minst 10 medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 medlemmer skriftlig ber om det og angir hvilke saker som ønskes behandlet.
  5. Styret består av 5–8 medlemmer. Av disse velges leder og nestleder særskilt. Det velges også to suppleanter til styret. Innen styret velges en kasserer og en sekretær. Leder og kasserer har prokura for foreningens midler. Styret møtes når lederen eller minst to styremedlemmer finner det nødvendig.
  6. Leder, nestleder og styrets medlemmer velges for to år av gangen. Et styremedlem kan velges til leder eller nestleder midt i valgperioden. I så fall er valget for to nye år og et eventuelt nytt medlem av styret velges for to år. Leder og nestleder skal ikke sitte i sine funksjoner mer enn to perioder sammenhengende. Ingen skal sitte mer enn 6 år sammenhengende i styret, dog slik at en som blir valgt til leder eller nestleder etter fire år i styret kan sitte fire år i sin nye funksjon.
  7. Styret kan oppnevne enkeltpersoner eller utvalg til å forestå deler av foreningens aktiviteter, så som redigering av tidsskrift eller andre publikasjoner, arrangering av møter og konferanser etc.
  8. Der forholdene gjør det naturlig, kan det opprettes lokalavdelinger av foreningen.
  9. Oppløsning av foreningen krever 3/4 flertall på en beslutningsdyktig generalforsamling, og kan ikke skje hvis minst 15 medlemmer ønsker å fortsette virksomheten. Hvis foreningen oppløses, skal dens eiendeler disponeres i samsvar med foreningens formål, etter bestemmelse av generalforsamlingen.