Internasjonalt samarbeid

Matematikkforeningen er en aktiv deltaker i flere sammenhenger.

Dansk-norsk samarbeid

Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet realiserer sin virksomhet gjennom opphold for enkeltpersoner og grupper på Fondets eiendommer, Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo. I samarbeid med Dansk matematisk forening og Norsk matematisk forening ønsker Fondet nå å støtte arrangementer rettet mot matematikkstudenter fra Danmark og Norge.

I utgangspunktet er tanken at dette enten kan være “master classes” eller kurs, men andre formater er mulige, så lenge målgruppen er matematikkstudenter, og nærmere bestemt master- og/eller PhD-studenter fra danske og norske institusjoner, eller studenter av dansk eller norsk nasjonalitet som studerer i andre land. Så f.eks. kan det være dansker som studerer ved Humboldt eller tyskere som studerer ved Københavns Universitet. Arrangementene er tenkt å være av 3-5 dagers varighet og antall deltagere bør ikke overstige 15-20. Fondet vil dekke opphold på Schæffergården/Lysebu. Fondet kan også dekke reiseutgifter som ikke dekkes på annen måte, for deltagere og forelesere.

De dansk-norske matematikkmiljøene inviteres herved til å sende inn presøknader (søknadsskisser) med forslag til arrangementer, med søknadsfrist 22. januar 2015. Tanken er at arrangementet skal finne sted i løpet av 2015. Presøknaden bør være kortfattet og inneholde informasjon om søkerne, en skisse av det foreslåtte arrangementet og helst navn på potensielle forelesere. Det er et krav at både danske og norske matematikere er representert i gruppen som står bak en søknad. I vurderingen av presøknadene vil det bli lagt vekt på hvor godt arrangementet fremmer dansk-norsk samarbeid mellom fagmiljøene i matematikk. Hvis det søkes om å arrangere “master classes”, så må det legges opp til at disse holdes i to etapper: én på Schæffergården og én på Lysebu (men det behøver ikke være samme “master” som gir undervisningen på de to stedene). For å unngå misforståelser: Begrepet “master class” brukes her i den betydningen det har i musikk og andre kunstarter.

Presøknader sendes på epost til både Dansk matematisk forening (dmf at mathematics.dk) og Norsk matematisk forening (nmf at matematikkforeningen.no) senest 22. januar 2015.

Matematikkforeningene og Fondet vil så vurdere de innkomne presøknadene og invitere en av søkergruppene til å gå videre og levere en full søknad senest 15. mars 2015.

ICIAM

NMF er medlem ac ICIAM.

CIMPA

Norge er siden 2012 medlem i organisasjonen CIMPA (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées), som arrangerer forskerskoler i utviklingsland. Kunnskapsdepartementet har gitt Norsk matematisk forening i oppdrag å ivareta den norske deltagelsen, og foreningen er representert i CIMPAs Steering Council ved Prof. Giulia di Nunno (UiO) og Prof. Snorre Christiansen (UiO). Norge er allerede siden 2005 representert i CIMPAs Scientific Council, ved Prof. Ragni Piene (UiO).

Nasjonalkomiteen for matematikk

Som medlemsland i IMU (International Mathematical Union) har Norge en Nasjonalkomité for matematikk. Denne ledes av leder for gruppen for matematiske fag i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Prof. Dag Normann (UiO), og består videre av leder for Norsk matematisk forening, Prof. Petter A. Bergh (NTNU), og leder for Norsk matematikkråd, Prof. Brynjulf Owren (NTNU). Norges tilknytning til IMU går via DNVA, som er vår Adhering Organization.

Nor-Maths-In

Nor-Maths-In (The Norwegian network of Mathematics for Industry and Innovation) ble dannet i 2014 etter initiativ fra Norsk matematisk forening. Nettverket promoterer matematiske fag som muliggjørende teknologi, og legger til rette for at matematikk skal brukes i utviklingen av norsk industri og innovasjon. Institusjonene bak initiativet kommer både fra offentlig og privat sektor. Målet for det norske nettverket er å skape møteplasser hvor ph.d.-studenter og vitenskaplige ansatte kan møte bedrifter for å diskutere utfordringer som matematisk modellering, karrieremuligheter i industrien og økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter med innovative mål mellom akademia og industrien.

Nor-Maths-In-nettverket ledes av professor Elena Celledoni ved Institutt for matematiske fag ved NTNU.