Generalforsamling 2011 – Referat

Årsmøtet ble avholdt onsdag 23. mars 2011 kl. 19:00 i rom 1329 i Sentralbygg II, Gløshaugen, Trondheim.

Det var 20 stemmeberettigede til stede, og 3 medlemmer hadde gitt fullmakt til tilstedeværende for å stemme på deres vegne. Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig. Alle vedtak var enstemmige.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkallingen. Innkallingen ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og referent. Christian Skau ble valgt til møteleder, og Marius Irgens ble valgt til referent.
 3. Godkjennelse av årsberetningen. Foreningens nestleder orienterte om aktivitetene siste år.  Den fremlagte årsberetningen ble godkjent.
 4. Godkjennelse av regnskap. Regnskapet ble lagt frem og godkjent. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Sverre Smalø.
 5. Fremlegging av budsjett. Generalforsamlingen tok budsjettet til etterretning.
 6. Fastsetting av kontingent. Det fremlagte forslag til kontingenter ble vedtatt. Det vil si at satsene er uforandret fra 2010 til 2011.
 7. Valg. Følgende valg ble gjort:
  • Leder: Sigmund Selberg (ny, valgt for to år)
  • Nestleder: Aslak Bakke Buan (ny, valgt for to år)
  • Styremedlemmer: Marius Irgens, Trygve Johnsen, Inger Johanne Håland Knutson, Antonella Zanna Munthe-Kaas (alle gjenvalgt for 2 år)
  • Suppleant: Idun Reiten (ny, valgt for 2 år)
  • Styremedlem Arne B. Sletsjøe og suppleant Bjørn Dundas var ikke på valg.
 8. Eventuelt:
  • Helge Holden orienterte om forhandlinger mellom Abelfondet og en mulig samarbeidspartner.
  • Christian Skau informerte om NORMAT og et forslag om å gjøre NORMAT til et felles medlemsblad for de nordiske matematikkforeningene.  Generalforsamlingen gikk ikke inn for å gå videre med dette.

Trondheim, 30. mars 2011

 

Marius A.S. Irgens

Medlemmer til stede på generalforsamlingen 2011:

 • Martin Wanvik
 • Johan Steen
 • Siri-Malén Høynes
 • Tron Omland
 • Torkil Utvik Stai
 • Marius Thaule
 • Idar Hansen
 • Martin Wold Lund
 • Sigmund Selberg
 • Helge Holden
 • Per Hag
 • Petter A. Bergh
 • Aslak Buan
 • Peter Lindqvist
 • Marius Irgens (med fullmakt fra Brynjulf Owren og Espen R. Jakobsen)
 • Einar M. Rønquist
 • Idun Reiten
 • Christian Skau
 • Kari Hag
 • Harald Hanche-Olsen (med fullmakt fra Bjørn Dundas)