Generalforsamling 2012 – Referat

Årsmøtet ble avholdt onsdag 21. mars 2012 kl. 19:00 i rom 1329 i Sentralbygg II, Gløshaugen, Trondheim.

Det var 18 stemmeberettigede til stede, og 4 medlemmer hadde gitt fullmakt til tilstedeværende for å stemme på deres vegne. Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig. Alle vedtak var enstemmige.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkallingen. Innkallingen ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og referent. Sigmund Selberg ble valgt til møteleder, og Aslak Buan ble valgt til referent.
 3. Godkjennelse av årsberetningen. Foreningens leder orienterte om aktivitetene siste år.  Den fremlagte årsberetningen ble godkjent.
 4. Godkjennelse av regnskap. Regnskapet ble lagt frem og godkjent. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Magnus Landstad.
 5. Fremlegging av budsjett. Generalforsamlingen tok budsjettet til etterretning.
 6. Fastsetting av kontingent. Det fremlagte forslag til kontingenter ble vedtatt. Det vil si at satsene er uforandret fra 2011 til 2012.
 7. Valg. Følgende valg ble gjort:
  • Styremedlem: Erlend Fornæss Wold (ny, valgt for 2 år)
  • Suppleant: Bjørn Dundas (gjenvalgt for 2 år)

  Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Sigmund Selberg (leder), Aslak B. Buan (nestleder), Marius Irgens, Inger Johanne Håland Knutson og Antonella Zanna Munthe-Kaas. Suppleant Idun Reiten er ikke på valg. Magnus Landstad er gjenvalgt som revisor. Arne B. Sletsjøe  har sagt seg villig til å fortsatt være redaktør for Infomat.

 8. Eventuelt:
  • Under gjennomgangen av årsberetningen ble det påpekt at antallet norske medlemmer i EMS er svært lavt. Mulighetene for kollektiv innmelding på instituttnivå ble diskutert.

Trondheim, 19. april 2012

 

Aslak B. Buan

Medlemmer til stede på generalforsamlingen 2012:

 • Trond Digernes
 • Harald Hanche-Olsen (med fullmakt fra Bjørn Dundas)
 • Christian Skau
 • Espen R. Jakobsen
 • Peter Lindqvist
 • Helge Holden
 • Sverre O. Smalø
 • John E. Fornæss
 • Kristian Seip
 • Idun Reiten
 • Kari Hag
 • Per Hag
 • Magnus Landstad
 • Mats Ehrnstrøm
 • Toke Meier Karlsen
 • Petter Andreas Bergh
 • Aslak B. Buan
 • Sigmund Selberg (med fullmakt fra Marius Irgens, Antonella Zanna Munthe-Kaas og Trygve Johnsen)